Free_thinker

60 tekstów – auto­rem jest Free_thin­ker.

Betonowy Babilon

Zniknęły już z oczu be­tono­we lasy
Za ho­ryzon­tem już tyl­ko nieznane
Za­milkły odgłosy, za­marły hałasy
Wi­dać je­dynie błęki­ty falowane

Za­mykam oczy w spo­koju błogim
Nie lękam się ani fal, ani sztormu
Nie tęskno mi za stołem drogim
Nadzieja mi za­miast pokarmu

Be­tono­wy Ba­bilon płonie
W górę unoszą się smugi
A rozwście­czo­ne słonie
Miażdżą i panów i sługi

Ot­wieram oczy nie pat­rząc za siebie
Nie lękam się już na­wet śmierci
Bo­wiem cze­go szu­kam znajdę w niebie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 września 2016, 13:28

Nie

Cho­lera, znów repetycja
Ko­lej­ny bis pieprzony!
Afek­tu destrukcja
Ko­lej­ny czar zniszczony!

Sko­ro znów jest odmowa
To mój występek, jam zawinił
Al­bo amo­ra z piekłem zmowa
Cze­muż ja ją so­bie umilił?

Będę tam cze­kać, wraz ze świtem
Przy tej al­ta­nie, przy tej rzeczce
Przyj­dziesz, bądź od­pra­wisz z kwitem
Odmówiłaś, lecz cze­kać chcę

A w stru­mienia pus­tym dnie
Słychać było nie, nie, nie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2015, 17:31

O muzyce!

Mu­zyka - bez niej nie da się żyć, czyż nie?! Na to py­tanie niemal każdy z nas, nieza­leżnie od gustów, od­po­wie tak sa­mo. Budzi­my się o po­ran­ku i pi­jemy po­ranną kawę przy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2015, 15:50

Ojczyzna

Twar­dow­ski po­wie­dział kiedyś: „jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą” – dla mnie taką miłością jest Oj­czyz­na. Ilek­roć bym nie wy­jechał za jej krańce, zaw­sze od­czu­wam niekończącą się [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 8 kwietnia 2015, 22:15

Śpioch Duszyczka

W niebiosach gdzieś z dwieście lat temu
Zos­tała wyb­ra­na człowieko­wi pewnemu
Duszyczka, co po­nad miarę była leniwa
I od te­go zaczęły się dziać nie jed­ne dziwa

Jak co dzień, niebiańska lo­teria dusze wybrała
By Bos­ka siła je [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 czerwca 2014, 12:36

Umiera mo­ja wena
Za­bija ją migrena 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 lipca 2013, 14:03

Elegia [*]

Dum­nie maszeruje
Hymn śpiewając
Do Nieba wędruje
Ziemię opuszczając

Praw­dzi­wa bry­tyj­ska dama
Co soc­ja­lizm przezwyciężyła
Na łono Abrahama
Dziś z dumą wyruszyła

Wol­ności promotorka
Wy­bit­na ideolog prawicy
Praw­dzi­wa bohaterka
Pog­rom­czy­ni lewicy

Odeszła do świata lepszego
I za­siądzie po prawicy
Bo­ga - pa­na naszego,
Je­zusa, i Ma­rii dziewicy

Za­siądzie tam, gdzie duszyczki
Dob­rych ludzi pieśni śpiewają
I grają we­sołe, bar­wne muzyczki.
W tej chwi­li właśnie ją witają

Wie­czne od­poczy­wanie racz dać Panie
Mar­ga­reth That­cher - Żelaz­nej Damie,
A światłość wiekuis­ta nie­chaj jej świeci
Na wieki wieków, amen. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 8 kwietnia 2013, 16:24

Wolność

W uwięzi jak nu­ta w takcie
Co uciec prędko by chciała
Lecz jak wiatr za­kuty w maszcie
Jej moc ga­lerę niewo­li pchała

W klat­ce jak słowik
Śpiewa o poranku
Gdy skrzy­wiony łodzi lik
Co­fając woła: ratunku

Daw­niej ha­sała na stepach
Dzi­siaj na po­lu orze
Daw­niej po leśnych jarach
Dzi­siaj już nic nie może 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 lutego 2013, 00:46

Do Skrzydlatego!

Za­miast nau­czyć miłości
Wed­le ich powinności
Zna­leźli nasze słabości
I spra­wili przykrości

Za­miast nau­czyć miłości
Po­kaza­li szlak samotności
Otu­lili sza­lem boleści
Ot­ru­li ga­zem dwulicowości

Amor, Eros, miłości aniołowie
Czy jak tam kto ich so­bie zowie
Pas­tiszując Tu­wima z krzy­kiem na całą chałupę
Oz­najmiam już im: Całuj­cie mnie wszys­cy w .... ! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 stycznia 2013, 23:13

Być Jak On

Być jak on, bo­hate­rem eto­su
Opiewa­nym przez poetów świata
Pa­letą pieśni pełnych patosu,
Być jak on, zdol­nym do czynów wielkich,

Zdol­nym do od­da­nia życia swego
Ginąc w krwa­wym bo­ju od szabli
Dla wol­ności kra­ju ojczystego.
Ta­kim właśnie chciałbym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 5 stycznia 2013, 16:07

Free_thinker

Serdecznie zapraszam do oceniania i komentowania myśli i wierszy mojego autorstwa. Avatar, ikona i fotografia pobrane z google.pl Nie są moją własnością.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Free_thinker

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

23 września 2016, 13:40Indygoo sko­men­to­wał tek­st Betonowy Ba­bilon

21 sierpnia 2015, 17:31Free_thinker do­dał no­wy tek­st Nie

6 lipca 2015, 17:55Free_thinker sko­men­to­wał tek­st O mu­zyce!

28 czerwca 2015, 15:50Free_thinker do­dał no­wy tek­st O mu­zyce!

17 czerwca 2015, 20:38Free_thinker sko­men­to­wał tek­st SYNKU

8 kwietnia 2015, 22:15Free_thinker do­dał no­wy tek­st Ojczyzna

17 czerwca 2014, 12:45oteo sko­men­to­wał tek­st Śpioch Duszyczka

17 czerwca 2014, 12:41Papużka sko­men­to­wał tek­st Śpioch Duszyczka

17 czerwca 2014, 12:36Free_thinker do­dał no­wy tek­st Śpioch Duszyczka